“Vergi ve ekonomi paketi” TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (4)

2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, OHAL kapsamında kapatılan veya hazineye devredilen kurum ve kuruluşların her türlü taşınır ve taşınmazlarının devir işlemlerine ilişkin tedbirler belirleniyor.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’da yapılan değişiklikle, devralınan varlıklardan nakit ve diğer hazır değerler emanet, diğer varlıklar ise nazım hesaplarda izlenecek. Nazım hesaplarda izlenen varlıklardan elden çıkarılanların tutarı ile elden çıkarılmayanların rayiç bedeli tespit edilerek ilgili varlık hesapları karşılığında emanet hesaplarına alınacak.

Ödenmesine karar verilen borçlar bu emanetlerden ödenerek kalan nakit tutarlar bütçeye gelir kaydedilecek. Nakit dışı diğer tutarlar ise ilgili hesaplara alınacak.

Borçların ödenmesinde, çeşidine bakılmaksızın 500 lirayı geçmeyen borçlar, işçi alacakları, rehinli alacaklar, belirtilen alacaklara girmeyen diğer alacaklar, enerji, iletişim ve su kullanımından kaynaklanan alacaklar, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar, çalışanların sigorta primleri şeklinde sıralama esas alınacak. Emanet tutarı, ilgili sıra içinde bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse garamet sistemiyle paylaştırma yapılacak.

Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş olan öğrenim ve barınma bedelleri, belirtilen sıraya tabi tutulmaksızın iade edilecek.

2/B kapsamındaki taşınmazlar ile hazineye ait tarım arazileri

2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödeme süresi, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

Satış bedelleri, TÜİK’in her ay için belirlediği TÜFE toplamında artırılarak hesaplanacak.

Kamu personelinin geçici görevlendirmelerinde konaklama gideri belli oranlarda artırılacak.

Kanunun, muhtar ücretleriyle ilgili düzenlemesi 15 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere, bazı üniversitelere kadro ihdasına ilişkin düzenlemesi 16 Mart 2022’den itibaren, finansal kuruluşlardan yüzde 25 kurumlar vergisi alınmasına yönelik düzenlemesi 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren, ÖSYM’ye soru hazırlayan öğretim elemanları ve öğretmenlere ek ödeme uygulamasına ilişkin düzenleme bu yıl başından itibaren yürürlüğe girecek.

Şahıslar adına kayıtlı olan ancak daha sonra hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapuda hazine adına tescil edilen taşınmazların hak sahiplerine iade edilmesine ilişkin yeniden başvuru süresi verilecek. Öte yandan taşınmazların kullanıcılarının ve kayıt maliklerinin farklı kişiler olmaları nedeniyle satın alma veya iade hakkından yararlanmayanlara da yeniden başvuru hakkı tanınacak. Bu kapsamda başvuru süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan hazineye ait taşınmazlardan, 30 Mart 2014’ten önce üzerinde yapılanma olanlar belediyelere devrediliyor, belediyeler tarafından da yapı sahiplerine en az yüzde 10’u peşin, 5 taksitle satılıyordu. Kanunla, sözleşmede belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler ile toplam taksit süresi içerisinde borcunun tamamını ödemeyenlerin ödeme süresi, vade tarihinden ödeme tarihine kadar kanuni faiz uygulanmak suretiyle 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı.

Tasarruf finansman şirketlerinin ticaret unvanları ile her türlü belge, ilan ve reklamlarında “katılım” ibaresini kullanamayacaklarına ilişkin sınırlama kaldırılıyor.

Yeni maddeler

Teklife ihdas edilen maddelere göre, Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşların kadrolarında iken tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi yapan hekimlerin bu eğitim süreleri, tazminat ödememeleri için zorunlu olan görev süresine dahil olacak.

Devletten istifa eden hekimlerin, tekrar geri dönüşleri için zorunlu olan bekleme süreleri, bir defaya mahsus olmak üzere kaldırılacak.

1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenmemesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. Maddenin gerekçesinde, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Öte yandan, teklifin 34. maddesinde yapılan değişikliğe göre, iade edilen tasarruf finansman sözleşmesine ilişkin tasarruf tutarı ve bu sözleşmeye ilişkin müşterinin ödediği organizasyon bedelinin yüzde 20’si, tasfiye masası tarafından sıra cetveline tabi olmaksızın bir ay içinde müşteriye nakden ve defaten ödenecek.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, 12 Nisan Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.